Tâm sự

Yêu thương là phải hành động không chỉ là đòi hỏi hưởng thụ