Sống

Yếu đuối không phải là quyền năng của phụ nữ