Tâm sự

Vốn duyên mỏng nên chắng dám trách tình không sâu