Sống

Viết cho tuổi 20: Đáng yêu hay đáng trách đều phụ thuộc vào bạn