Tâm sự

Vấn đề không phải là bạn cần mang những gì, mà là bạn cần bỏ bớt những gì!