Sống

Tưởng là mận chín kính điển của Hà Nội, nhưng khi bổ ra lại là thức quả hàng tỷ người khao khát