Gia đình

Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu nghìn năm mới nên duyên chồng vợ