Sống

Trên đời này có một người phụ nữ còn thương chúng ta hơn cả mẹ