Tôi kể

Tôi của ngày hôm nay, yêu thương chính mình hơn tất cả