Sống

“Tôi bận lắm” – ba chữ có thể dẫn đến “bạo hành lạnh”: Vũ khí ám sát tình bạn, tình yêu và tình thân