Tình yêu

Tình yêu là không có hạn mức, không quản thúc, không áp lực