Tình yêu

Tình yêu chẳng thể nghiêng về một phía, chông chênh, ắt có kẻ phải ngã nhào!