Tâm sự

Thói quen từng yêu nhau, nay làm sao để hóa thành vô nghĩa?