Sống

Tháng 11 rồi, năm hết đến nơi mà vẫn chưa thấy người yêu đâu