Sống

Thâm sâu hơn cả lãnh cung chính là nơi này của Tử Cấm Thành: mồ chôn những phi tần và cung nữ đoản mệnh