Sống

Tâm chứa thiện niệm trời phù hộ, lòng mang chân thành phúc tự đến