Sống

Tại sao người càng không có bản lĩnh thì lòng tự tôn lại càng cao?