Tình yêu

Tại sao lại cứ nhất định phải là người ấy?