Sống

Sự việc vốn không đổi, vui hay buồn là do cách nghĩ của ta mà thôi