Sống

Sống trên đời đã rất khó, cớ chi phải làm khổ bản thân