Sống

Sống ở đời đừng quá đặt nặng mọi thứ, cho được cứ cho, buông được cứ buông