Sống

Sống ở đời đừng mơ tưởng những hạnh phúc quá lớn vượt ngoài tầm với