Sống

Sống ở đời, đôi khi chúng ta cũng cần phải học tu cái miệng bằng cách không nói những lời này