Sống

Sinh được con, mẹ mất trắng những thứ này, anh chồng nào nhìn vào cũng xót vợ