Tâm sự

Sau này, em ở bên ai đều không quan trọng, quan trọng là dù có thế nào cũng chẳng thể ở bên anh.