Xã hội

“Sao không làm nhà nước cho nó ổn định?”: Thỏa hiệp với sự ổn định nhất thời, cả đời thành kẻ tụt hậu