Tâm sự

Quyết định nào mà bạn biết là sai lầm nhưng nếu được chọn vẫn không muốn thay đổi nó?