Tâm sự

Phụ nữ tổn thương: Đẹp lắm, tình lắm, mà cũng buồn lắm