Sống

Phụ nữ có 5 từ quan trọng nhất đời : Cười – Yêu – Nhà- Buông – Phụ, nhất định đừng quên.