Tâm sự

Nước sâu chảy chậm, người tôn quý ăn nói từ tốn