Sống

Những người ghét bạn đều có lý do riêng và họ luôn là những người nói ra sự thật: Đừng lo, cuộc sống mà!