Xã hội

Những ám hiệu này, ai cũng nên biết để tùy cơ ứng biến trong các mối quan hệ xã giao!