Tình yêu

Nhiều người yêu lâu quên cả cưới, nhiều người mới cưới quên cả yêu