Sống

Nhân quả chính là thứ công bằng nhất trên thế gian