Tôi kể

Nhân lúc còn trẻ, mình nhất định phải thương lấy nhau