Sống

Nhắc nhở nhẹ nhàng: Còn 2 tháng nữa là hết 2018, năm nay bạn đã làm được gì rồi?