Tình yêu

Người thông minh sẽ bỏ ra một phần để yêu và chín phần dành cho lý trí