Tâm sự

Người ta sẽ quên những gì bạn làm, nhưng sẽ nhớ mãi cảm giác bạn đem lại