Tâm sự

Người có bản lĩnh, đều phải trải qua sự tịch mịch, cô độc của cuộc đời