Sống

Ngưng than vãn: Càng kêu ca nhiều, bạn có thấy cuộc sống mình khá khẩm hơn không?