Tâm sự

Ngày buông tay anh, em cũng đã buông luôn niềm tin vào tình yêu thiên trường địa cửu