Tâm sự

Nếu người ấy cần bạn, họ sẽ không để bạn cô đơn