Tôi kể

Nếu kiếp này bồ bịch dan díu thì kiếp trước là gì của nhau?