Tâm sự

Nếu không thể đồng cam cộng khổ thì ngay từ đầu đừng lấy chồng