Sống

Nàng ở bên ngoài phải mạnh mẽ như HỔ, còn ở nhà nên dịu dàng như MÈO