Sống

Nàng nào sở hữu những đặc điểm ngoại hình này là như số trời định, dễ giàu sang phú quý hơn người