Tâm sự

Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận