Sống

Miền Bắc mưa lớn trên diện rộng, kéo dài đến hết tháng 8