Sống

Làm người, ngẩng đầu để nhìn xa, cúi đầu để thanh tỉnh