Tình yêu

Không có người hoàn hảo nhưng tồn tại một tình yêu hoàn hảo